We hebben 77 gasten en geen leden online

 

Presentatie decreet pleegzorg (VVP-ontmoetingsdag 15/09/2012)

Inleiding

Waarom een decreet?

 • Pleegzorg regelen binnen de Vlaamse bevoegdheden
 • Intersectorale harmonisatie van pleegzorg (pleegzorg valt onder 4 sectoren)
 • Decreet past binnen evolutie naar vermaatschappelijking van de zorg (= deel uitmaken van de samenleving ipv er naast te staan)

Hoe is dit tot stand gekomen?

Onder impuls van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsontwikkeling  werd in september 2010 een werkgroep opgestart met daarin vertegenwoordigers van diensten, pleegouders, ouders en vertegenwoordigers van koepelorganisaties. Samen plattegrond voor het decreet uitgetekend. Vervolgens hebben een aantal politici dit in een voorstel van decreet gegoten. Politica Katrien Schryvers (CD&V) was hierbij de grote ‘trekker’.

Inhoud van het decreet

Wat verandert er op beleids-en juridisch vlak

-          Pleegzorg moet eerste keuze worden bij uithuisplaatsing van kinderen en jongeren (voorheen: 1ste keuze voor kinderen tot 6 jaar)

-          Als jeugdrechter een kind/jongere toch in voorziening plaatst, moet hij dit motiveren.

-          Jeugdrechters kunnen kinderen ouder dan 12 jaar voor 3 jaar in pleeggezin plaatsen: de jaarlijkse verlenging is dan niet meer nodig.

-          Pleegzorg zal kunnen gecombineerd worden met andere zorg.

 

Wat verandert er voor de diensten voor pleegzorg?

-          Schaalvergroting:  1 dienst per provincie (voorheen: 24). Werkingsgebied beperkt zich tot provinciegrenzen (Pleegouders mogen wel kind/gast uit andere provincie opvangen).

 • Voordelen:
  • ‘zichtbaarheid’ van pleegzorg verhoogt.
  • Slagkrachtig aanbod
  • Opbouw van deskundigheid
  • Betere matching
 • Nadelen:
  • Geen keuzemogelijkheid voor pleegouders
  • Wat bij conflicten tussen pleegdienst en pleegouders?

-          Elke dienst moet volledig pallet aan pleegzorg aanbieden, inclusief pleegzorg voor volwassenen. 4 modules:

 • Ondersteunende pleegzorg: korte periode of onderbroken pleegzorg.
 • Perspectiefzoekende pleegzorg: max. 6 maanden, met 6 maanden verlengbaar.
 • Perspectiefbiedende pleegzorg: langdurige pleegzorg.
 • Behandelingspleegzorg

-          Voor psychiatrische pleegzorg moet een dienst een samenwerkingsakkoord met een ziekenhuis afsluiten (bvb. Geel)

-          Diensten voor pleegzorg moeten een participatieraad inrichten, met vertegenwoordiging van pleegkinderen, pleeggasten, ouders van pleegkinderen/-gasten en pleegouders. Deze raad heeft een adviserende functie.

Wat verandert er voor de pleegouders?

 • Onkostenvergoeding wordt geoptimaliseerd (= in overeenstemming met type zorg, leeftijd kind/pleeggast)
 • Bijzondere kosten worden terug vergoed door de overheid
 • Pleegouders betalen laagste bedrag voor voorschoolse kinderopvang (crèche of onthaalmoeder).
 • Elke pleegouder (ook netwerkpleegouder) heeft een vergunningsattest nodig.Bij weigering is herscreening mogelijk door dienst van andere provincie.

Wat verandert er voor de pleegkinderen?

 • Pleegzorg kan tot 21 jaar.
 • Meer ‘zorg op maat’.
 • Meer duidelijkheid (vb. plaatsing voor 3 jaar in pleeggezin wordt mogelijk).
 • Elke pleegkind heeft automatisch recht op een studietoelage, ongeacht inkomen van pleegouders. Voorwaarde: minstens 1 jaar in pleeggezin wonen.

Partnerorganisatie

Wat houdt dit in?

 • Overheid zal convenant (=samenwerkingsovereenkomst) afsluiten met een private organisatie.
 • De partnerorganisatie moet optreden als structurele gesprekspartner voor de pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarden:

 • beschikken over deskundigheid op het vlak van pleegzorg, deze ontwikkelen en deze uitdragen
 • Gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle partners in pleegzorg: diensten, ouders, pleegouders, pleegkinderen en –gasten
 • Betrokkenen moeten een stem hebben in deze partnerorganisatie.
 •  Minimale aken:
  • het sensibiliseren rond en bekendmaken van pleegzorg
  •  het ondersteunen van de diensten voor pleegzorg
  • het opzetten van steungroepen voor pleegkinderen en pleegzorgers.

Hoe willen we dat organiseren: voorstel tot hervorming Pleegzorg Vlaanderen:

 • Niet enkel vertegenwoordiging van diensten (zoals voorheen), maar ook van de andere partijen in pleegzorg.
 • Missie : in dialoog met alle betrokkenen in pleegzorg, pleegzorg versterken, promoten en de kwaliteit ervan stimuleren
 • Pleegouders Vlaanderen en VVP ijveren hiervoor mee sinds 2008.

Hoe gaat het nu verder?

Decreet zal in voege gaan vanaf jan 2014.

Dit decreet biedt een kader, dat ingevuld zal worden door de uitvoeringsbesluiten. Deze moeten nog geschreven worden. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen werkt momenteel aanbevelingen uit. Vertegenwoordigers van de pleegouders  zijn Min Berghmans (directeur Steunpunt Jeugdhulp) en Barbara Demeyer (medewerker bij Integrale Jeugdhulp).

Een oproep tot kandidaatstelling voor de partnerorganisatie zal volgen. De hervorming van Pleegzorg Vlaanderen tot koepelorganisatie voor pleegzorg is voorzien voor januari.

De diensten zijn volop bezig zich te hervormen om tegen januari 2014 van start te gaan met provinciale diensten.

Diensten zijn nog niet begonnen met het organiseren van participatieraden. Pleegouders Vlaanderen en VVP willen een voorzet geven. Voorstel volgt!

Reacties uit de zaal?

Nieuwsbrief

Gelieve je naam en e-mailadres in te geven indien je op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten